Yantra

2023-05-23T17:43:21+02:0011 avril 2022|Méditation, Spiritualité, Yantras, Yoga|

Sri yantra   Mukti yantra   Mukti yantra simplifié     Shanti yantra   Shanti yantra simplifié   Kali yantra Dvadashanta yantra Sahasrara yantra